Algemene leveringsvoorwaarden

Download hier de PDF

Artikel 1. Definities

 1. Dienstverlening: Alle door Opdrachtnemer (ON) voor Opdrachtgever (OG) uit te voeren werkzaamheden, waaronder advies & projecten.
 2. Honorarium: De door OG aan ON verschuldigde vergoeding voor het uitvoeren van een overeengekomen Dienstverlening.
 3. Overeenkomst van opdracht: Het door ON te versturen document, waarmee ON de opdracht schriftelijk aan de OG bevestigt, zodat de overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen nadat beide partijen deze overeenkomst hebben ondertekend.
 4. OG: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst van Opdracht aangaat of is aangegaan met ON tot het doen uitvoeren van de Opdracht.
 5. ON: SITE urban development b.v. geregisterd bij Kamer van koophandel onder nummer 34313872, momenteel gevestigd aan het Gedempt Hamerkanaal 91, 1021 KP te Amsterdam.
 6. Opdracht: de werkzaamheden als nader omschreven in de Overeenkomst van Opdracht tussen OG en ON.
 7. Partijen: OG en ON gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden voor Dienstverlening zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing op alle vormen van Dienstverlening door de ON. Tot deze Dienstverlening behoort het uitvoeren van adviesopdrachten & projecten.
 2. Door de acceptatie van het aanbod van ON verenigt OG zich met toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden.
 3. De ON wijst de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van OG door middel van de onderhavige algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg ervan.

Artikel 3. Offertes en de totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes van ON zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van twee maanden, tenzij in de offerte anders staat vermeld. ON kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de OG redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw. Andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf- verzend- en administratiekosten, worden aangegeven in de overeenkomst van opdracht. (Zie ook artikel 8.6).
 3. Voor zover OG en ON voor de totstandkoming van de opdracht mondeling afspraken zouden hebben gemaakt, dan komen deze bij aangaan van de schriftelijke overeen- komst te vervallen.
 4. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de OG de opdracht schriftelijk accepteert door middel van de ondertekening van de overeenkomst van opdracht, dan wel op het moment dat ON na ontvangst van de opdracht de werkzaamheden feitelijk aanvangt.
 5. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de overeenkomst van opdracht worden aangebracht door de OG, dan komt de overeenkomst pas tot stand indien de ON aan de OG schriftelijk bericht met deze afwijkingen van de overeenkomst van opdracht in te stemmen, dan wel indien ON na ontvangst van de opdracht de werkzaamheden feitelijk uitvoert.

Artikel 4. Verplichtingen van OG

 1. OG garandeert dat ON over alle informatie en documentatie beschikt die nodig zijn voor een juiste en tijdige uitvoering van de opdracht.
 2. OG staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de ON ter beschikking gestelde informatie en documentatie, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 3. Indien door ON, of door ON ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de OG of op een door de OG aangewezen locatie, draagt de OG kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. OG is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld en is voorts gehouden zodanige maatregelen te treffen als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Consultant in de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden schade lijdt.
 5. Eventuele gebreken in de Dienstverlening dienen terstond, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan ON te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat ON in staat is adequaat te reageren. De OG dient ON in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 6. Indien het gebrek in geen geval binnen de in het vorige lid genoemde termijn kon worden ontdekt, dient de OG binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, dan wel binnen veertien dagen nadat OG het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, inhoudelijk en schriftelijk bij ON te klagen.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van ON, integraal voor rekening van de OG.
 8. Indien de OG tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De OG blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van hetgeen waartoe hij ON opdracht heeft gegeven.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. ON zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De overeenkomst die tussen OG en ON tot stand komt is in beginsel aan te merken als een inspanningsverbintenis, tenzij ON schriftelijk aangeeft dat er sprake is van een resultaatsverbintenis. Indien OG en ON in de overeenkomst van opdracht overeenkomen dat de verleende opdracht eerst voltooid is als een benoemd resultaat is gerealiseerd, dient het overeengekomen resultaat vooraf eenduidig en concreet bepaald te zijn.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 3. Zonder in gebreke te komen, kan de ON een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in enig opzicht schadelijke gevolgen zou kunnen hebben voor ON of voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren Dienstverlening.
 4. ON heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. ON behoudt zich het recht voor om, na overleg met OG, een adviseur/gebiedsontwikkelaar op een opdracht te vervangen. Een nieuwe Consultant zal een vergelijkbaar kennis- en ervaringsniveau hebben zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht.
 6. Overeengekomen termijnen voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden gelden, ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn overeen is gekomen, bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. In het geval van niet-tijdige uitvoering dient ON schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij ON na overleg met OG een redelijke termijn moet worden gegund waarbinnen ON alsnog kan nakomen.
 7. Indien de OG in gebreke mocht zijn in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ON gehouden is, dan is de OG aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ON daardoor direct of indirect ontstaan.
 8. ON is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de OG indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, noch krachtens een rechtshandeling, noch krachtens in het verkeer geldende opvattingen, voor zijn rekening komt.
 9. Van overmacht aan de zijde van ON is sprake, indien de ON na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van ON als bij derden, van wie de ON bepaalde zaken moet betrekken ten behoeve van de Dienstverlening, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de ON ontstaan.
 10. Voor zover ON ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ON gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De OG is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Contractduur, opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging overeenkomst

 1. De opdracht wordt aangegaan voor de termijn vermeld in de aanbieding tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
 2. De overeenkomst eindigt in principe door de voltooiing daarvan, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. ON is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de OG de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 4. ON kan gedurende de periode dat de overmacht als bedoeld in artikel 5.9 voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. ON kan – in geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd – op grond van artikel 7:408 lid 2 BW te allen tijde de onderhavige overeenkomst opzeggen.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ON op de OG onmiddellijk opeisbaar. Indien de ON de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 7. Indien ON tot opschorting of opzegging overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 8. Indien de ontbinding aan de OG toerekenbaar is, is ON gerechtigd tot vergoeding van de schade daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 9. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ON, zal ON in overleg met OG zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de OG toerekenbaar is.

 

 1. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de OG, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de OG niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ON vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ON op de OG zijn in dat geval/die gevallen, onmiddellijk opeisbaar.
 2. OG kan, in afwijking van artikel 7:408 lid 1 BW en met inachtneming van artikel 6.4 hiervoor, uitsluitend in geval van gewichtige redenen, bestaande uit een verandering van omstandigheden welke van dien aard is dat de opdracht dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen, de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. Indien de OG een opdracht geheel (of gedeeltelijk) opzegt, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor gemaakte kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de OG in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. In het geval ON aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 7 is geregeld.
 2. ON is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ON is uitgegaan van door of namens de OG verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van ON is in ieder geval steeds beperkt tot de voor de betreffende prestatie overeengekomen prijs. De aansprakelijkheid van ON is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 25.000,–.
 4. ON is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als bedoeld in artikel 7.5 hierna. Daarvoor dient OG te bewijzen dat er schade is geleden als gevolg van een fout van ON en OG dient tijdig te klagen omtrent de betreffende fout.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ON aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan ON toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de OG aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. ON is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De advisering en het rapport zijn uitsluitend bestemd voor de OG en daarvan mag niet in enige vorm gebruik worden gemaakt in publicaties, circulaires of voor derden bestemde stukken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 7. ON is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik (door derden) van het door ON opgestelde advies en/of rapport voor andere doelen dan waarvoor deze is/zijn opgesteld.
 8. ON aanvaardt met inachtneming van het voorgaande ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid jegens anderen dan de OG. Elke verantwoorde- lijkheid of aansprakelijkheid voor niet originele rapporten wordt door OG nadrukkelijk uitgesloten.
 9. ON zal de adviezen of rapporten niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij zulks geschiedt op verzoek van de OG dan wel met goedkeuring van de OG op een verzoek van ON. Het op verzoek van de OG aan derden ter beschikking stellen van het rapport doet niet af aan het feit dat ON jegens derden geen aansprakelijkheid aanvaardt.

Artikel 8. Honorarium

 1. Het Honorarium wordt berekend conform de in de overeenkomst van opdracht omschreven periode, tijdseenheid, tarief en valuta.
 2. Het Honorarium is gebaseerd op de op dit moment afgesproken doorlooptijd van het project. ON kan deze offerte alleen gestand doen indien er geen vertragingen in het planproces optreden die buiten de macht van ON liggen. Vertraging van het planproces kan leiden tot een verhoging van het honorarium. ON zal, indien dit feit zich voordoet, hierover tijdig in overleg treden met de projectleider en gezamenlijk de financiële consequenties hiervan vaststellen.
 3. ON is gerechtigd het Honorarium aan te passen per 1 januari van enig kalenderjaar.
 4. In het geval een overeenkomst van opdracht in onderling overleg wordt gewijzigd qua aard en/of omvang en/of duur van de werkzaamheden, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van het Honorarium overgaan. Een aanpassing van het Honorarium wordt door ON zo spoedig mogelijk schriftelijk aan OG bekendgemaakt.
 5. Indien ON met de OG een vast Honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is ON niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of deze prijs zonder dat de OG in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een omstandigheid die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar was.
 6. Met kosten wordt bedoeld:

*  inbegrepen bureaukosten vallen reis- en verblijfskosten en kosten voor interne repro, administratie en bureauondersteuning.

*  kosten voor repro met externe doeleinden, hard copy eindproducten, het organiseren/ afhuren van ruimtes voor bijeenkomsten en workshops en kosten voor inhuur van externe specialisten valt buiten de offerte. Zo ook eventueel aanvullend bouwtechnisch onderzoek.

Artikel 9. Facturering en betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door ON aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ON aangegeven. ON is gerechtigd om periodiek te facturen.
 2. Indien de OG in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de OG, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, van rechtswege in verzuim en is ON gerechtigd tot vordering van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Deze wettelijke handelsrente is verschuldigd vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur.
 3. De OG kan nimmer enig recht op verrekening, opschorting of korting hanteren.
 4. De OG is aan de ON alle kosten verschuldigd die de ON in en buiten rechte moet maken indien de OG een op haar rustende verplichting niet nakomt. Onder deze kosten zijn die van een faillissementsaanvrage begrepen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd, tenzij de vordering wordt betwist en dit tarief niet toereikend is, in welk geval deze kosten worden berekend op basis van het algemeen geldende tarief per tijdseenheid dat eveneens door de genoemde Orde wordt geadviseerd, eventueel vermeerderd met de kosten die de raadsman van ON aan derden heeft betaald. De gerechtelijke kosten worden steeds op basis van het laatstgenoemde systeem in rekening gebracht.
 5. ON heeft het recht om eventuele stukken die betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht onder zich te houden, totdat OG het verschuldigde heeft betaald.

Artikel 10. Klachten factuur en Vervaltermijn

 1. Voor zover OG een klacht heeft omtrent de factuur van ON, dient deze klacht binnen 30 dagen nadat de betreffende factuur door ON is ontvangen, schriftelijk aan ON gemeld te worden. Indien deze termijn door OG wordt overschreden is OG het bedrag van de factuur definitief verschuldigd.
 2. Voor zover in de opdrachtbevestiging niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van OG uit welke hoofde ook jegens ON in ieder geval één jaar na het moment waarop OG bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
 2. ON behoudt zich het recht voor om, na overleg met de OG, gerealiseerde successen in de vervulling van opdrachten openbaar te maken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van OG openbaar wordt gemaakt.
 3. Bij overtreding van het in dit artikel verwoord verbod door een van de partijen, zal de overtredende partij een eenmalige opeisbare tot voordeel van de andere partij strekkende boete verbeuren van € 10.000,– per overtreding, onverminderd de overige rechten van de andere partij krachtens de wet of de onderhavige overeenkomst, zoals het recht op nakoming van de overtreden bepaling dan wel een verbod of, in plaats van deze boete, schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 1. ON behoudt zich de (intellectuele) eigendomsrechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet, octrooiwet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Eventuele stukken die door ON worden verstrekt, daaronder mede te verstaan overeenkomsten, adviezen en rapporten, mogen uitsluitend door OG worden gebruikt. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voormelde stukken door OG is niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe van ON.
 3. ON heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis, alsmede de door hem gebruikte formats, waaronder reeds ontwikkelde of te ontwikkelen modellen, methoden en technieken, ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de OG ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Communicatie

 1. Op alle vervaardigde producten berust auteursrecht.
 2. ON stemt externe communicatiemomenten over het project graag af met de beoogde communicatie uitingen van OG.
 3. Wanneer de OG communiceert over/met het tussen- of eindproduct wordt de merknaam ‘SITE’ (en een toelichting van de rol van ON) in berichtgeving genoemd.
 4. ON zal discreet met de door de OG verstrekte informatie omgaan en hier niet ongevraagd mee naar buiten treden. Indien gewenst kan ON een geheimhoudingsverklaring tekenen op door de OG overlegde documentatie.

 

Artikel 15. Verwerken van persoonsgegevens

 1. Indien ON bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van OG persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.
 2. De begrippen die in deze voorwaarden worden gehanteerd hebben de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) daaraan heeft toegekend of die de rechtspraak daaraan geeft.
 3. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan OG worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien OG de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. ON vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin OG de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

Artikel 16. Doeleinden van de verwerking

 1. ON zal de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend laten plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met toestemming van de betrokkene worden bepaald.
 2. ON zal onder de Overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van betrokkenen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan ON worden verstrekt om te worden verwerkt. Indien er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient OG dit vooraf aan ON te melden en zullen Partijen in overleg beoordelen of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
 3. ON heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. ON neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag.
 4. OG staat ervoor in dat hij, voor zover vereist in de AVG een gegevensverwerkingsregister zal bijhouden. OG vrijwaart ON van alle aanspraken en vorderingen die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.

Artikel 17. Verdeling van de verantwoordelijkheid

 1. Voor verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de OG, verwerkingen voor doeleinden die niet door OG aan ON zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is ON niet verantwoordelijk.
 2. OG staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Zakelijke OGs vrijwaren de ON voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door de OG.
 3. De verplichtingen van de OG die uit deze voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van OG, zoals werknemers of door hen ingeschakelde derden.

Artikel 18. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. ON verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Economische Ruimte. OG geeft ON toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 2. ON zal OG op verzoek melden naar welk land of welke landen de persoonsgegevens worden doorgegeven.
 3. ON houdt zich aan de wettelijke Europese AVG-privacywetgeving.
 4. Ons privacy statement kunt u op onze website terugvinden of middels deze link. Ook kunnen wij u deze op verzoek altijd toesturen.

Artikel 19. Inschakelen van subverwerkers

 1. OG geeft ON hierbij toestemming om, in het kader van de Overeenkomst en de in deze voorwaarden opgenomen persoonsgegevens-verwerking, subverwerkers in te schakelen. ON zal OG op verzoek informeren over welke subverwerkers zij inschakelt.
 2. Indien ON het voornemen heeft om nieuwe subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens, dan zal ON de OG hierover vooraf informeren. OG heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen dit voornemen. Indien OG geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt OG geacht ermee in te stemmen.
 3. De OG zal zijn toestemming om andere subverwerkers in te schakelen niet op onredelijke gronden onthouden waarbij de ON zich inspant om de subverwerker ten minste dezelfde verplichtingen op te leggen met betrekking tot de persoonsgegevensverwerking als die tussen OG en ON zijn overeengekomen.

Artikel 20. Verzoeken van betrokkenen

 1. Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens rechtstreeks richt tot ON, zal ON het verzoek binnen redelijke termijn doorsturen aan de OG. ON mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
 2. ON zal de betrokkene rechtstreeks antwoorden indien de ON dat wettelijk verplicht is of de ON hierin een zelfstandige verantwoordelijkheid op basis van de AVG.
 3. ON is gerechtigd om de kosten van de beantwoording van verzoeken van betrokkenen aan de OG in rekening te brengen.

Artikel 21. Geschillen

 1. Alle opdrachten tussen OG en ON waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Partijen zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, de uitvoering daarvan en deze algemene voorwaarden, trachten op te lossen in onderling overleg, dan wel met behulp van mediation. Indien vaststaat dat partijen hun geschil(len) niet in onderling overleg kunnen oplossen, zullen zij een beroep op de rechter doen.
 3. In het geval een beroep op de rechter wordt gedaan, wordt het geschil in eerste aanleg beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam onverminderd het recht van ON om OG in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.
 4. Alvorens partijen hun geschil voorleggen aan een bevoegd rechter, zullen partijen trachten hun conflict middels mediation op te lossen.

Artikel 22. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Voor zover een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tijdens een gerechtelijke procedure vernietigd worden c.q. nietig worden verklaard, dan zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Indien noodzakelijk zal er tussen OG en ON overleg plaatsvinden omtrent de eventuele vervanging van de vernietigde c.q. nietige bepalingen.
 2. ON behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wijziging zal door ON tijdig aan OG schriftelijk worden medegedeeld.
 3. Onze voorwaarden hebben wij geplaatst op onze website en kunt u terugvinden middels deze link. Ook kunnen wij u deze op verzoek altijd toesturen.
Volg ons
l